POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Ingenium Polska Sp. Z o.o. (dalej Ingenium) z siedzibą przy ul. Złota 7/18 w Warszawie 00-019.

Kontakt: e-mail: ingenium@ingeniumpolska.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.ingeniumpolska.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych: e-mail: ingenium@ingeniumpolska.pl lub pisemnie na powyższy adres.

Czyje i jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy dane osobowe:

 • osoby zgłaszające zapytanie,
 • członkowie zespołów wdrożeniowych naszych Klientów,
 • osoby pracujące w strukturach organizacyjnych naszych Klientów,
 • innych uprawnionych osób wymienionych w umowie o współpracy, których posiadane przez nas dane nie zawsze pozwalają na przekazanie informacji na temat przetwarzania danych,
 • osób kontaktujących się z nami, których dane osobowe będą przetwarzane w celu, którego kontakt dotyczy.

Pozyskaliśmy od Ciebie następujące kategorie danych osobowych:

 • dane teleadresowe, adresy email, telefony, czasami NIP,
 • Imię, Nazwisko, funkcja.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe pozyskane w związku z przygotowaniem oferty lub w związku z realizacją Programu Ingenium będą przetwarzane w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi,
 • sprzedaży produktów i usług związanych z działalnością Ingenium,
 • obsługa założonych przez Ciebie zapytań, zamówień,
 • obsługa zgłoszeń, które kierujesz do nas (np. przez formularz kontaktowy),
 • dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową– podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • wypełniania przez nas innych zobowiązań ustawowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest odpowiedni przepis prawa określający nasze zobowiązanie,
 • marketingu naszych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą przez email oraz telefon.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o świadczenie usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy o świadczeniu usług, przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Przestaniemy przetwarzać Twoje dane do celów marketingu, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.

Dodatkowo, jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą poszczególnych kanałów komunikacji elektronicznej (e-mail, sms, kontakt telefoniczny), zaprzestaniemy tych działań, jeżeli wycofasz wcześniej udzieloną w tym zakresie dobrowolną zgodę.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu:
Ingenium korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany:

 • profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane w szczególności o dane dotyczące świadczonych wcześniej usług.

Celem profilowania jest lepsze dobranie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych usług. Dzięki profilowaniu prawdopodobnie będziesz otrzymywał mniej informacji, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw na profilowanie.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?
W zależności od realizowanych usług, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do:

 • upoważnionych do tego naszych pracowników,

Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych?

 • Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Dodatkowo, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W szczególności przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu oraz profilowania.
 • W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług Ingenium lub przetwarzane są na podstawie zgody – przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od nas Twoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu w celu przesłania ich innemu administratorowi danych.
 • Prawo do wycofania udzielonych zgód (nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed ich wycofaniem).
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez Ingenium.

W celu skorzystania z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług Ingenium oraz wykonywania innych czynności związanych z działalnością Ingenium (np. przygotowaniem oferty). Bez podania danych osobowych nie jest możliwe przyjęcie zleceń oraz zawarcie umowy. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne.