Szanowni Państwo

Prezentujemy zbiór referencji, ilustrujących wdrożenia realizowane na przestrzeni ostatniej dekady. Czujemy się wyróżnieni mogąc współpracować z liderami wielu branż i wspólnie wprowadzać zmiany, które skutkują efektywnym zarządzaniem obszarami operacyjnymi i poprawą wyników finansowych. Specjaliści skupieni wokół Ingenium Polska od ponad dwudziestu lat uczestniczą w realizacji programów, których celem jest realna poprawa produktywności. Metodyka audytów i wdrożeń pozwala na uzyskiwanie trwałych zmian i trwałych wzrostów wartości wskaźników. Precyzja w wykonywaniu zadań, zwiększona wydajność, klarowna struktura i przepływ informacji, optymalna pracochłonność procesów i poszczególnych operacji, spójna organizacja pracy i systemy zarządzania, mierzalność i łatwość kontroli wszystkich procesów i przede wszystkim świadoma i zmotywowana kadra i załoga, to efekt wspólnego wysiłku wdrożenia. Komunikacja, optymalizacja i Lean, to sekret efektywnej organizacji oraz przyczyny znacznej poprawy wskaźników operacyjnych i finansowych. Zmiany implementowane przez Ingenium, pozwalają trwale wzmocnić wewnętrzną sprawność poprzez wdrożenie najlepszych praktyk i skrojonych na miarę procedur przy jednoczesnym zastosowaniu technik Lean oraz sprawdzonych technik optymalizacji procesów i systemów zarządczych.

Zapraszamy do współpracy.

Zespół Ingenium LeanIn

Oferta

Ingenium Polska specjalizuje się w tzw. inżynierii zarządzania, opracowuje i wdraża programy, których celem jest poprawa sprawności obszarów działalności operacyjnej. Programy Ingenium realizowane są poprzez ingerencje w podstawowe elementy organizacji tj. strukturę, procesy, systemy zarządzania i organizacje pracy. Metodyka Ingenium z zastosowaniem narzędzi LEAN została zastosowana w wielu organizacjach o bardzo różnym profilu działalności i o różnej złożoności organizacyjnej, procesowej i technologicznej. Na liście referencyjnej znajdują się organizacje usługowe, produkcyjne, handlowe czy administracyjne reprezentujące zarówno firmy prywatne, spółki notowane na GPW, międzynarodowe korporacje czy Spółki Skarbu Państwa. Ingenium posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów wdrożeniowych w branżach produkcyjnych w oparciu o metodologię LEAN. Doświadczenie Ingenium wynika z dziesiątków audytów i wdrożeń, których skutkiem jest znaczna poprawa sprawności procesów (OEE), redukcja kosztów oraz opracowanie i wdrożenie narzędzi do precyzyjnego zarządzania obszarami produkcyjnymi. Obszary naszych ekspertyz realizowanych programów to: Produkcja, Planowanie Produkcji, Służby Utrzymania Ruchu, Kontrola Jakości, Gospodarka Materiałowa, Gospodarka Magazynowa, Sprzedaż i Logistyka.

KADO

Kompleksowy Audyt Działalności Operacyjnej (KADO), jest badaniem całego przedsiębiorstwa lub wybranych obszarów funkcjonowania organizacji, a następnie opracowanie Projektu Koncepcyjno-Wdrożeniowego (Raport), który jest bezpośrednim odzwierciedleniem zdiagnozowanych odchyleń oeaz narzędziem wdrożenia adekwatnych rozwiązań technologicznych i zarządczych skutecznie poprawiających efektywność audytowanych obszarów i procesów w nich zachodzących.

Cele KADO:

 • Określenie możliwego poziomu poprawy produktywności obszarów wraz z precyzyjną kwantyfikacją potencjału
 • Identyfikacja mankamentów systemu zarządzania, w tym planowania operacyjnego i kontroli, ograniczających możliwości wzrostu produktywności
 • Określenie aktualnego stanu wdrożenia narzędzi Lean/OEE na wydziałach produkcyjnych
 • Określenie możliwości poprawy wartości składników składowych OEE obszaru produkcji poprzez eliminację mankamentów organizacji pracy oraz eliminację strat występujących w procesach produkcyjnych
 • Identyfikacja strat występujących w procesach produkcyjnych
Wszystkie zastosowane podczas realizacji Audytu KADO narzędzia i końcowe konkluzje są opisane w raporcie końcowym i przedstawione w formie prezentacji. Raport KADO zawiera opis zakresu prac koniecznych do realizacji Programu Wdrożeniowego, oraz szczegółowy harmonogram realizacji kluczowych zadań.

PROJEKT WDROŻENIOWY


Program Wdrożeniowy jest najbardziej efektywną metodą zwiększenia sprawności i produktywności przedsiębiorstwa. Znaczna poprawa wartości wskaźnika OEE, re-engineering procesów, gniazd i stanowisk, optymalna organizacja, system zarządza nia i świadoma odpowiedzialności i celów Karda kierownicza to ścieżka niewymagająca inwestycji kapitałowych, a gwarantująca skuteczne działanie.

Cele Projektu Wdrożeniowego:

 • poprawa produktywności i sprawności obszarów wdrożeniowych OEE
 • wypracowanie Efektu Finansowego w postaci redukcji kosztów lub dodatkowej marży
 • identyfikacja i eliminacja błędów w procesach
 • identyfikacja i eliminacja mankamenty systemu zarządzania, w tym planowania operacyjnego
  i kontroli, ograniczające możliwość wzrostu produktywności
 • trwałe wdrożenie narzędzi LEAN i ciągła poprawa sprawności
Wszystkie zastosowane w czasie projektu wdrożeniowego narzędzia oraz końcowe wyniki są opisane w raporcie końcowym i przedstawione w formie prezentacji.

PROJEKT PIlOTAŻOWY lEAN (lEAN-PIlOT®)

Projekt Pilotażowy Lean – LEAN-PILOT® w wybranym obszarze/stanowisku produkcyjnym, a następnie rozszerzenie go na pozostałe obszary/stanowiska. Projekt Pilotażowy skupia się na zdiagnozowaniu odchyleń/strat występujących w obszarze oraz zastosowaniu adekwatnych narzędzi wdrożenia odnoszących się do rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i zarządczych skutecznie poprawiających efektywność.

Cele Projektu Pilotażowego:

 • osiągnąć poziom poprawy produktywności wybranego obszaru produkcji w zakresie 5%-10%, mierzony wskaźnikiem OEE
 • określenie bazowego poziomu OEE obszaru
 • zidentyfikować straty procesu technologicznego ograniczające wzrost produktywności
 • wielopoziomowa analiza strat Pereto, analiza RCA (root causes analysis)
 • eliminacja strat poprzez wdrożenia metodyki continous improvement z wykorzystaniem małych grup zadaniowych (SGA – small group activities)
 • standardy komunikacji „on the floor” poprzez wykorzystanie LEAN ROOM
 • wdrożenie narzędzi LEAN adekwatnych do rodzaju zidentyfikowanych, kluczowych strat (np. SMED, 5S, KAIZEN)
Wszystkie zastosowane w trakcie projektu pilotażowego narzędzia oraz końcowe wyniki są opisane w raporcie końcowym i przedstawione w formie prezentacji.

MINI WDROŻENIE TEMATYCZNE

Szybkie, efektywne i specjalistyczne rozwiązania problemów gniazda, stanowiska, procesu lub obszaru poprzez zastosowanie konkretnej techniki lub metody.

Przykładowe zagadnienia obejmujące mini wdrożenie:

 • parametryzacja wybranego odcinka procesu produkcyjnego
 • SMED dotyczący wybranego typu przezbrojeń
 • 5S wybranego obszaru
 • KAIZEN w wybranym obszarze
 • OEE wybranego obszaru
 • standardy komunikacji „on the floor” poprzez wykorzystanie LEAN ROOM
 • kaskada celów dla wybranego obszaru
 • system motywacyjny
 • raportowanie produktywności wybranego obszaru
 • bilansowanie mocy produkcyjnych wybranego obszaru
Wszystkie zastosowane w trakcie projektu narzędzia oraz końcowe wyniki będą opisane w raporcie końcowym i przedstawione w formie prezentacji niezwłocznie po zakończeniu prac wdrożeniowych.

kontakt

Ingenium Polska

ul. Złota 7,
00-019 Warszawa
Mail: ingenium@ingeniumpolska.pl

Polecamy Państwu możliwość niezobowiązującego kontaktu z naszą firmą. W tym celu prosimy skorzystać z naszego formularza kontaktowego. Z przyjemnością prześlemy Państwu informacje dotyczące naszych usług lub naszej firmy oraz odpowiemy na Państwa pytania.