Szanowni Państwo,

Prezentujemy zbiór referencji, ilustrujących opinię naszych Klientów na temat skuteczności wdrożeń Ingenium. Czujemy się wyróżnieni mogąc współpracować z liderami wielu branż i wspólnie wprowadzać zmiany, które skutkują znaczną poprawą sprawności organizacyjnej i wspomagają realizację celów biznesowych.

Precyzja w określaniu celów i zadań na każdym poziomie organizacji, wysoka wydajność, klarowna struktura i przepływ informacji, optymalna pracochłonność procesów, spójna organizacja pracy i systemy zarządzania, mierzalność i łatwość kontroli wszystkich procesów i przede wszystkim świadoma i zmotywowana kadra i załoga, to efekt wspólnego wysiłku wdrożenia. Uprzejmie zapraszamy do współpracy.

Zespół Ingenium LeanIn

Specjaliści Ingenium Polska od ponad 20 lat specjalizują się w tzw. inżynierii zarządzania, opracowują i wdrażają programy, których celem jest poprawa sprawności organizacyjnej. Ingenium właściwie ingeruje w kluczowe elementy organizacji: strukturę, procesy, systemy zarządzania i organizacje pracy. Na liście referencyjnej znajdują się firmy prywatne, spółki GPW, międzynarodowe korporacje czy Spółki SP.  Obszary naszych ekspertyz to: Kaskada Celów, Struktura, Organizacja Pracy Zarządów, Systemy Motywacyjne,  Planowanie, Raportowanie, Przepływ Informacji Zarządczej.

W związku z funkcjonowaniem procedur bezpieczeństwa i zdrowia publicznego i podwyższonego poziomu ryzyka, Ingenium opracowało i wdrożyło metodykę wdrożeń Systemu Motywacyjnego i innych swoich usług, umożliwiającą pełne opracowanie i wdrożenie w formie współpracy zdalnej i w okresie pandemii Covis 19 nie występuje konieczność bezpośredniego kontaktu zespołów. Optymalizuje to znacznie koszty wdrożenia przy zachowaniu maksimum bezpieczeństwa.

KADO
Kompleksowy Audyt Działalności Operacyjnej (KADO), jest badaniem całego przedsiębiorstwa lub wybranych obszarów funkcjonowania organizacji, a następnie opracowanie Projektu Koncepcyjno-Wdrożeniowego (Raport), który jest bezpośrednim odzwierciedleniem zdiagnozowanych odchyleń oeaz narzędziem wdrożenia adekwatnych rozwiązań technologicznych i zarządczych skutecznie poprawiających efektywność audytowanych obszarów i procesów w nich zachodzących.

Cele KADO:

 • Określenie możliwego poziomu poprawy produktywności obszarów wraz z precyzyjną kwantyfikacją potencjału
 • Identyfikacja mankamentów systemu zarządzania, w tym planowania operacyjnego i kontroli, ograniczających możliwości wzrostu produktywności
 • Określenie aktualnego stanu wdrożenia narzędzi Lean/OEE na wydziałach produkcyjnych
 • Określenie możliwości poprawy wartości składników składowych OEE obszaru produkcji poprzez eliminację mankamentów organizacji pracy oraz eliminację strat występujących w procesach produkcyjnych
 • Identyfikacja strat występujących w procesach produkcyjnych
Wszystkie zastosowane podczas realizacji Audytu KADO narzędzia i końcowe konkluzje są opisane w raporcie końcowym i przedstawione w formie prezentacji. Raport KADO zawiera opis zakresu prac koniecznych do realizacji Programu Wdrożeniowego, oraz szczegółowy harmonogram realizacji kluczowych zadań.
PROJEKT WDROŻENIOWY

Program Wdrożeniowy jest najbardziej efektywną metodą zwiększenia sprawności i produktywności przedsiębiorstwa. Znaczna poprawa wartości wskaźnika OEE, re-engineering procesów, gniazd i stanowisk, optymalna organizacja, system zarządza nia i świadoma odpowiedzialności i celów Karda kierownicza to ścieżka niewymagająca inwestycji kapitałowych, a gwarantująca skuteczne działanie.

Cele Projektu Wdrożeniowego:

 • poprawa produktywności i sprawności obszarów wdrożeniowych OEE
 • wypracowanie Efektu Finansowego w postaci redukcji kosztów lub dodatkowej marży
 • identyfikacja i eliminacja błędów w procesach
 • identyfikacja i eliminacja mankamenty systemu zarządzania, w tym planowania operacyjnego
  i kontroli, ograniczające możliwość wzrostu produktywności
 • trwałe wdrożenie narzędzi LEAN i ciągła poprawa sprawności
Wszystkie zastosowane w czasie projektu wdrożeniowego narzędzia oraz końcowe wyniki są opisane w raporcie końcowym i przedstawione w formie prezentacji.
PROJEKT PIlOTAŻOWY lEAN (lEAN-PIlOT®)
Projekt Pilotażowy Lean – LEAN-PILOT® w wybranym obszarze/stanowisku produkcyjnym, a następnie rozszerzenie go na pozostałe obszary/stanowiska. Projekt Pilotażowy skupia się na zdiagnozowaniu odchyleń/strat występujących w obszarze oraz zastosowaniu adekwatnych narzędzi wdrożenia odnoszących się do rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i zarządczych skutecznie poprawiających efektywność.

Cele Projektu Pilotażowego:

 • osiągnąć poziom poprawy produktywności wybranego obszaru produkcji w zakresie 5%-10%, mierzony wskaźnikiem OEE
 • określenie bazowego poziomu OEE obszaru
 • zidentyfikować straty procesu technologicznego ograniczające wzrost produktywności
 • wielopoziomowa analiza strat Pereto, analiza RCA (root causes analysis)
 • eliminacja strat poprzez wdrożenia metodyki continous improvement z wykorzystaniem małych grup zadaniowych (SGA – small group activities)
 • standardy komunikacji „on the floor” poprzez wykorzystanie LEAN ROOM
 • wdrożenie narzędzi LEAN adekwatnych do rodzaju zidentyfikowanych, kluczowych strat (np. SMED, 5S, KAIZEN)
Wszystkie zastosowane w trakcie projektu pilotażowego narzędzia oraz końcowe wyniki są opisane w raporcie końcowym i przedstawione w formie prezentacji.
MINI WDROŻENIE TEMATYCZNE
Szybkie, efektywne i specjalistyczne rozwiązania problemów gniazda, stanowiska, procesu lub obszaru poprzez zastosowanie konkretnej techniki lub metody.

Przykładowe zagadnienia obejmujące mini wdrożenie:

 • parametryzacja wybranego odcinka procesu produkcyjnego
 • SMED dotyczący wybranego typu przezbrojeń
 • 5S wybranego obszaru
 • KAIZEN w wybranym obszarze
 • OEE wybranego obszaru
 • standardy komunikacji „on the floor” poprzez wykorzystanie LEAN ROOM
 • kaskada celów dla wybranego obszaru
 • system motywacyjny
 • raportowanie produktywności wybranego obszaru
 • bilansowanie mocy produkcyjnych wybranego obszaru
Wszystkie zastosowane w trakcie projektu narzędzia oraz końcowe wyniki będą opisane w raporcie końcowym i przedstawione w formie prezentacji niezwłocznie po zakończeniu prac wdrożeniowych.
PSM, PŁACOWE SYSTEMY MOTYWACYJNE

Szybkie, efektywne i specjalistyczne narzędzia stymulujące organizację pracy, produktywność i dyscyplinę. Rewelacyjne narzędzie wspomagające realizację celów organizacji..

PSM, Płacowe Systemy Motywacyjne, korzyści:

 • Znaczna poprawa poczucia satysfakcji Pracowników z wykonywanej pracy
 • Czytelne i spójne kaskadowanie celów
 • Przejrzysta struktura organizacyjna
 • Przejrzyste raportowanie sprawności stanowisk, gniazd, wydziałów.
 • Zrozumiałe wskaźniki KPI
 • Wprowadzenie części zmiennej w koszcie wynagrodzeń
 • Optymalizacja i redukcja kosztów wynagrodzeń
 • Efektywna komunikacja
 • Redukcja wartości wskaźnika absencji
 • Efektywniejszy proces realizacji celów przedsiębiorstwa
 • Znaczna poprawa wartości wskaźników operacyjnych (wydajność, terminowość, jakość)
 • Poprawa pozycji firmy jako pracodawcy na rynku pracy
W związku z funkcjonowaniem procedur bezpieczeństwa i zdrowia publicznego i podwyższonego poziomu ryzyka, Ingenium opracowało i wdrożyło metodykę wdrożeń Systemu Motywacyjnego i innych swoich usług, umożliwiającą pełne opracowanie i wdrożenie w formie współpracy zdalnej i w okresie pandemii Covis 19 nie występuje konieczność bezpośredniego kontaktu zespołów. Optymalizuje to znacznie koszty wdrożenia przy zachowaniu maksimum bezpieczeństwa.

Czytaj więcej…

kontakt

Ingenium Polska

M: ingenium@ingeniumpolska.pl

T: 0048606322100

Polecamy Państwu możliwość niezobowiązującego kontaktu.

Z przyjemnością prześlemy Państwu informacje dotyczące naszych usług lub naszej firmy oraz odpowiemy na Państwa pytania.